Manja slova Veća slova RSS

EURYDICE

11.12.2020.

Eurydice publikacija „Nacionalni sistemi studentskih nadoknada i sistema podrške u visokom obrazovanju“

Eurydice publikacija „Nacionalni sistemi studentskih nadoknada i sistema podrške u visokom obrazovanju“ Ovaj izvještaj predstavlja uporedni pregled glavnih karakteristika nacionalnih sistema studentskih nadoknada i finansijske podrške u evropskom visokom obrazovanju za akademsku 2020/21. Pruža čitaocu uvid u to da li se studentima u visokom obrazovanju naplaćuju neke nadoknade, koji studenti će možda morati da plate takve takse i koliko. Takođe predstavlja alate javne finansijske podrške dostupne studentima, uključujući stipendije i kredite, kao i njihove porodice, u obliku poreskih olakšica roditeljima učenika i porodičnih dodataka.

11.12.2020.

Objavljen sažetak Publikacije: „Jednakost u školskom obrazovanju u Evropi: strukture, politike i uspjeh učenika“

Objavljen sažetak Publikacije: „Jednakost u školskom obrazovanju u Evropi: strukture, politike i uspjeh učenika“

Ovaj kratki prikaz predstavlja glavne nalaze Eurydice-ovog izvještaja „Jednakost u školskom obrazovanju u Evropi“. Izvještaj pruža pregled obrazovnih struktura i politika koje utiču na pravičnost u školskom obrazovanju. Povezuje ove karakteristike na nivou sistema sa učinkom učenika u međunarodnim anketama o ocjenjivanju učenika (PISA, PIRLS i TIMSS). Gledajući 42 evropska obrazovna sistema, izvještaj identifikuje koje su politike i strukture povezane sa višim nivoima pravičnosti u postignućima učenika.

27.11.2020.

Objavljen izvještaj „Strukturni indikatori 2019/20“

Objavljen izvještaj „Strukturni indikatori 2019/20“

Ovaj izveštaj sadrži više od 35 ažuriranih strukturnih indikatora o obrazovnim politikama za školsku/akademsku 2019/20 godinu i to za šest oblasti: rano obrazovanje i njega (ECEC), postignuća u osnovnim vještinama, rano napuštanje obrazovanja i obuke (ELET), visoko obrazovanje, zapošljavanje diplomaca i mobilnost. Takođe pruža kratak pregled glavnih reformi od početka školske 2014/15. godine u navedenim oblastima politike. Dio informacija u ovom izveštaju koji se tiču država članica EU objavljen je u Monitoru obrazovanja i obuke 2020.

19.11.2020.

Objavljen „Izvještaj o realizaciji Bolonjskog procesa“

Objavljen „Izvještaj o realizaciji Bolonjskog procesa“

Novo izdanje „Izvještaja o realizaciji Bolonjskog procesa“ pokazuje sav napredak postignut tokom dvije decenije u oblasti mobilnosti, osiguranja kvaliteta i priznavanja obrazovnih isprava.

02.11.2020.

Objavljen Eurydice izvještaj „Obavezno obrazovanje u Evropi 2020/21“

Objavljen Eurydice izvještaj „Obavezno obrazovanje u Evropi 2020/21“

Ova publikacija daje sažete informacije o trajanju obaveznog obrazovanja/obuke u 43 evropska obrazovna sistema, pokrivajući 38 zemalja koje učestvuju u EU programu Erasmus + (27 država članica, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška , Srbija, Švajcarska, Turska i Velika Britanija).

02.11.2020.

Objavljen Eurydice izvještaj „Obavezno obrazovanje u Evropi 2020/21“

Objavljen Eurydice izvještaj „Obavezno obrazovanje u Evropi 2020/21“

Ova publikacija daje sažete informacije o trajanju obaveznog obrazovanja/obuke u 43 evropska obrazovna sistema, pokrivajući 38 zemalja koje učestvuju u EU programu Erasmus + (27 država članica, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška , Srbija, Švajcarska, Turska i Velika Britanija).

02.11.2020.

Objavljen Eurydice izvještaj „Struktura evropskih obrazovnih sistema 2020/21: Šematski dijagrami“

Objavljen Eurydice izvještaj „Struktura evropskih obrazovnih sistema 2020/21: Šematski dijagrami“

Ovaj izvještaj ilustruje šematske informacije o strukturi obrazovnih sistema u evropskim zemljama, od predškolskog do tercijarnog nivoa. Sadrži nacionalne šematske dijagrame, vodič za čitanje dijagrama i mapu koja prikazuje glavne organizacione modele osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja. Informacije su dostupne za 43 evropska obrazovna sistema koja pokrivaju 38 zemalja koje učestvuju u Erasmus + programu.

02.11.2020.

Objavljen Eurydice izvještaj „Struktura evropskih obrazovnih sistema 2020/21: Šematski dijagrami“

Objavljen Eurydice izvještaj „Struktura evropskih obrazovnih sistema 2020/21: Šematski dijagrami“

Ovaj izvještaj ilustruje šematske informacije o strukturi obrazovnih sistema u evropskim zemljama, od predškolskog do tercijarnog nivoa. Sadrži nacionalne šematske dijagrame, vodič za čitanje dijagrama i mapu koja prikazuje glavne organizacione modele osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja. Informacije su dostupne za 43 evropska obrazovna sistema koja pokrivaju 38 zemalja koje učestvuju u Erasmus + programu.

19.10.2020.

Objavljena publikacija „Jednakost u školskom obrazovanju u Evropi“

Objavljena publikacija „Jednakost u školskom obrazovanju u Evropi“

Ovaj izvještaj pruža pregled obrazovnih struktura i politika koje utiču na jednakost u školskom obrazovanju. Povezuje ove karakteristike na nivou sistema sa učinkom učenika na međunarodnim testiranjima (PISA, PIRLS i TIMSS). Gledajući 42 evropska obrazovna sistema, izvještaj identifikuje koje su politike i strukture povezane sa višim nivoima jednakosti u postignućima učenika. Izvještaj ispituje sljedeće karakteristike obrazovnog sistema: učešće u obrazovanju i njezi u ranom djetinjstvu, finansiranje škola, diferencijacija i tipovi škola, izbor škole, upisne politike, sistemi praćenja, ponavljanje razreda, autonomija škole, školska odgovornost, podrška školama u nepovoljnom položaju, podrška učenicima sa slabim uspjehom i mogućnost učenja.

05.10.2020.

Objavljena publikacija „Plate nastavnika i direktora škola u Evropi 2018/19“

Objavljena publikacija „Plate nastavnika i direktora škola u Evropi 2018/19“

Objavljena publikacija „Plate nastavnika i direktora škola u Evropi 2018/19“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća