Manja slova Veća slova RSS

>

K O N K U R S ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

K O N K U R S ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU
Datum objave: 20.07.2020 08:00 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19 i 72/19) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 i 44/18) Ministarstvo prosvjete raspisuje

K O N K U R S

ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA
ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

Ministarstvo prosvjete će, u skladu sa ovim konkursom, dodijeliti 3.400 studentskih kredita studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja, od čega:
1. studentima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, dodijeliće se:
– 770 kredita studentima prve godine osnovnih studija i
– 2.290 kredita studentima starijih godina studija.

2. studentima crnogorskim državljanima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, dodijeliće se:
– 90 kredita studentima prve godine osnovnih studija i
– 250 kredita studentima starijih godina studija.

1. USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za studentski kredit imaju studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

2. KRITERIJUMI

Ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imaju studenti koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija.
Pod jednakim uslovima u pogledu uspjeha prednost pri dodjeli studentskog kredita imaju studenti čiji roditelji odnosno staratelji ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti.
Spisak kandidata koji su aplicirali za studentski kredit, sa neispravnom ili nepotpunom dokumentacijom, sa rokom za dopunu iste biće objavljen na internet stranici Ministarstva.
Prijedlog rang liste kandidata objavljuje se na internet stranici Ministarstva.
Kandidat ima pravo prigovora na prijedlog rang liste Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja.
Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva.
Nakon objavljivanja konačne rang liste, studenti koji su prvi put ostvarili pravo na kredit, zaključuju ugovor na obrascu koji utvrđuje Ministarstvo najkasnije do 31. avgusta 2021. godine uz dostavljanje mjenice i obrasca sa podacima o žirantu.
Žirant može biti svako fizičko lice koje je kreditno sposobno.
Kredit se odobrava za jednu studijsku godinu i isplaćuje se u 10 mjesečnih rata.
Visina kredita zavisi od postignutog uspjeha u prethodnoj godini školovanja, odnosno indeksa uspjeha i godine studija.
Korisnik kredita je obavezan da vrati isplaćeni kredit u skladu sa uslovima utvrđenim ugovorom.

3. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA STUDENTSKI KREDIT

Zahtjev za dodjelu kredita studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori podnose isključivo elektronski preko Portala elektronske uprave, na adresu: www.euprava.me
Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem, dostavljaju i u papirnoj formi sljedeća dokumenta:
- Ovjeren prepis svjedočanstva o završnom razredu srednje škole za studente i godine osnovnih studija;
- Uvjerenje o upisu na fakultet i akademiju za studente i godine studija, odnosno potvrda o studiranju za studente starijih godina;
- Uvjerenje o položenim ispitima za studente starijih godina;
- Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte, za studente svih godina studija; i
- Uvjerenje da roditelj, odnosno staratelj studenta ostvaruje pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti.

4. ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Rok za podnošenje zahtjeva elektronski preko Portala eUprave za sve korisnike je od 1. septembra do 16. oktobra 2020. godine.

Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore dokumenta mogu dostaviti na adresu:


Ministarstvo prosvjete
Direkcija za učenički i studentski standard
Ul. Vaka Đurovića b.b.
81000 Podgorica
Poštanski fah 110

Uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva za dodjelu studentskog kredita možete preuzeti OVDJE

Kontakt telefoni: (020) 410 164; 410 168; 410 145; 410 118 i 410 198.